КОВЕЛИТ - Ремонт на домове, офиси и магазини

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 29.09.2020 КОВЕЛИТ ООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-23637-C01 за проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на обща стойност от 8 416.00  лв. (7 153.60  лв. европейско и1 262.40  лв. национално съфинансиране) и е с продължителност 3 месеца.

Основната цел на настоящия проект е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
 

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

Проект  №  BG16RFOP002-2.073-23637 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Дата: 30.09.2020 г.